• Română
  • English

Conditii de publicare

I. Tematica revistei

Revista de drept constituțional  publică studii şi comentarii de practică judiciară din domeniul dreptului constituțional român și comparat. Propunându-și să complinească lipsa unei reviste de strictă specialitate din literatura juridică din România, Revista de drept constituțional îşi deschide paginile către autorii din țară și străinătate, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului,  în scopul promovării principiilor și valorilor constituționale, a cunoașterii și diseminării jurisprudenței  instanțelor  de jurisdicție constituțională, a  Curții de Justiție  Uniunii Europene și  Curții Europene a Drepturilor Omului, altor instanțe internaționale, standardelor europene de garantare a drepturilor și libertăților fundamentale, standarde promovate de către Comisia de la Veneția.

II. Autorul/Autorii articolului

Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniul dreptului de autor. Acceptarea materialelor trimise spre publicare echivalează cu încheierea contractului de editare, potrivit căruia autorii cesionează Revistei de drept constituțional cu titlu exclusiv dreptul de reproducere şi difuzare a materialului, în format fizic  dar și electronic.
Este necesar ca materialele trimise spre publicare să nu mai fi fost publicate. Materialele nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii decât în cazul comunicării refuzului publicării acestora de către redacţia Revistei de drept constituțional.

Autorii sunt rugaţi să precizeze alături de nume şi prenume, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, instituţia în care activează, adresa poştală şi electronică (e-mail) şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.

III. Elaborarea articolelor

1. Titlul articolului

Pagina de titlu trebuie să cuprindă titlul în întregime, numele, afilierea profesională sau academică a autorilor, precum şi adresele complete ale acestora. În cazul articolelor cu autori multiplii, fiecare dintre aceştia va fi menționat  pe rânduri distincte şi urmat de indicarea detaliilor privitoare la locul de muncă (Universitate, Facultate şi Departament).

Titlul se scrie cu majuscule, Times New Roman, caractere de 14, bold, centrat, în limba română, engleză  şi franceză.

2. Rezumatul articolului

Fiecare articol  va fi prevăzut la început cu un rezumat/résumé/abstract/ redactat în limbile română, engleză și franceză, care nu trebuie să depăşească 250 de cuvinte, scriere Times New Roman, caractere de 12, italic, justify, la două rânduri distanţă de numele autorului.

3. Cuvinte cheie

Se vor menţiona 4-6 cuvinte sau expresii cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în limba română, engleză  şi franceză, la două rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, scriere Times New Roman, caractere de 12, italic, justify.

 4. Corpul articolului

Textul articolului se va redacta în limba română şi în limba engleză sau franceză. Se va utiliza numai formatul Word (.doc). Textul trebuie să fie tehnoredactat pe pagini care au aceeaşi aliniere stânga/dreapta, utilizând font Times New Roman,  varianta standard, folosindu-se în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii de redactare a articolului. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text, spaţiere de 1.5 și margini laterale de 2 cm.

 Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat sau spaţiere mai mare între rânduri.
În cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.

Se recomandă ca materialele să nu depăşească 15 pagini.

 5. Referințele bibliografice/notele de subsol

Notele de subsol se redactează cu font Times New Roman, caractere de 10, justify şi spaţiere la un rând distanţă. Notele de subsol se vor numerota în mod continuu pentru întreg articolul şi nu prin reluarea numerotării la fiecare pagină. Se vor menţiona numele complet al autorului sau autorilor materialelor bibliografice citate, urmat de titlul materialului (carte, articol), editura/revista, oraşul, anul apariţiei/numărul revistei, numărul paginii/paginilor. Denumirile editurilor, precum şi cele ale cărţilor şi revistelor se scriu complet, nu prescurtat. Titlul cărţilor şi al articolelor se culege cursiv/italic. Denumirile revistelor se vor culege între ghilimele. Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că „documentul este disponibil online la adresa…” şi indicarea datei ultimei accesări. În cazul jurisprudenţei, se menţionează denumirea actului, numărul şi data pronunţării/emiterii, emitent (instanţă), locul publicării (Monitorul Oficial, culegere/buletin de jurisprudență etc.).

IV. Peer Review

Autorii vor trimite o copie electronică a lucrării la următoarea adresă de e-mail redactie@revistadedreptconstitutional.ro.

Toate articolele primite spre publicare sunt supuse unui proces de revizuire în sistem „double blind” peer review, respectând standardele internaţionale ale revistelor ştiinţifice.

Nu se percep taxe pentru procesarea și publicarea materialelor.

Autorii vor fi informaţi despre eventualele recomandări şi observaţii ale referenţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii articolului. Odată ce articolul trimis a fost acceptat spre a fi publicat, autorul trebuie să transmită varianta finală a acestuia, care să cuprindă şi comentariile referenților  care au revizuit articolul.

Articolele neacceptate pentru publicare nu se restituie.